top of page

 GIFTEN

 

Heb de Here, uw God, lief

 

met heel uw hart, met heel uw ziel,

met heel uw verstand en met heel uw kracht.

 En het gebod dat daarna komt,

is dit:

 

“Heb uw naaste net zo lief als uzelf.”

Belangrijker geboden dan deze twee zijn er niet.’
Woorden van Jezus in Marcus 12:30-31 HTB

GIFTEN

 ANBI 

Vrije Baptistengemeente De Bron is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Onderstaand vindt u een overzicht van onze ANBI gegevens.

 

1. Algemene gegevens

Naam: Vrije Baptistengemeente De Bron te Sneek

De Vrije Baptistengemeente De Bron te Sneek is aangesloten bij de Alliantie van Baptisten en CAMA Gemeenten Nederland (ABC Gemeenten Nederland)

RSIN Vrije Baptistengemeente De Bron te Sneek : 806729570

 

Contactgegevens:

Bezoekadres: Middelzeelaan 1, 8604 BH Sneek

Internet: http://www.debronsneek.nl

E-mailadres: info@debronsneek.nl

2. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de raad van oudsten. In onze gemeente telt de raad tenminste vijf leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. De raad is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen. De raad bestaat uit en voorzitter, secretaris, penningmeester en een aantal leden.

3. Visie, missie en passie

De gemeente heeft haar doel als volgt verwoord:

 • Missie
  ‘de Bron’ is een gemeente van christenen, die het goede nieuws van Jezus Christus uitdraagt.

 • Visie
  Het goede nieuws van Jezus uitdragen, te beginnen bij onszelf, om dit daarna door te geven aan de buurt.

 • Passie
  De liefde van Jezus drijft ons om aan ieder die ons ontmoet Christus te laten zien.

Baptistengemeente ‘de Bron’ belijdt en gelooft,

 • dat er één God is; de Vader, Jezus de Zoon en de Heilige Geest.

 • dat God de schepper is van hemel en aarde.

 • dat de beide delen van de Bijbel, het Oude en het Nieuwe Testament, de door God gegeven woorden zijn. Deze woorden zijn waarheid voor ons geloof en bepalend voor ons leven.

 • dat mensen niet uit zichzelf goed zijn zoals God goed is, en daarom niet uit zichzelf bij God kunnen komen. En dat een leven zonder God niet tot zijn doel komt. 

 • dat Jezus Christus de enige bemiddelaar tussen God en mensen is.

 • dat Jezus zichzelf opofferde om de weg naar God voor mensen vrij te maken en zijn offer de enige betrouwbare weg naar de Vader is.

 • dat iedereen die dit offer van Jezus persoonlijk aanvaardt bij God gekomen is, en daarmee een nieuw mens is geworden. En dat iedereen die dit afwijst zich daarmee afkeert van God.  

 • dat in iedereen die dit gelooft de Heilige Geest werkt, die helpt om een leven te leiden zoals God dat bedoeld heeft.

 • dat iedereen een keer voor Gods troon zal verschijnen om zich te verantwoorden. 

 • dat wie dit belijdt de zekerheid heeft van een eeuwig leven met God.

4. Beleidsplan

Vrije Baptistengemeente De Bron heeft de volgende doelen gesteld:

 • vormgeven nieuwe statuten en huishoudelijk reglement (structuur gemeente)

 • voorbereiden nieuwe raadsperiode (o.a. nieuwe raadsleden)

 

Zie voor het beleidsplan van de landelijke organisatie: 

https://www.abcgemeenten.nl/over-abc/lokaal-tot-internationaal/

5. Beloningsbeleid

Vrije Baptistengemeente De Bron heeft geen betaalde werkers in dienst. Externe sprekers voor de eredienst en externe leraars voor studie avonden ontvangen hiervoor een vergoeding. Verder zijn alle taken in de gemeente op basis van vrijwilligers werk. Eventueel gemaakte onkosten kunnen na toestemming van de penningmeester worden gedeclareerd.

6. Verslag activiteiten

Om haar missie en visie vorm te geven kent Vrije Baptistengemeente De Bron de volgende kernactiviteiten:

 • zondagse diensten met prediking, aanbidding, gebed, doop en avondmaal

 • huiskringen voor onderlinge zorg, delen en ontmoeting

 • cursussen en onderwijsavonden

 • kringen en evenementen voor jongeren

 • zondagsschool voor kinderen (kidstime)

 • pastorale zorg

 • zending en het ondersteunen van zendelingen

 • diaconale hulp

 • gebedsbijeenkomsten

7. Financiën

Vrijwillige bijdragen en Collecten:

De gemeente is financieel afhankelijk van de vrijwillige bijdragen en collecteopbrengsten die worden gegeven door de leden en (vaste) gasten.

 

Zending:

Vanuit Vrije Baptistengemeente De Bron worden er 3 zendelingenechtparen ondersteund met een vaste bijdrage.

 

Erediensten:

Elke zondag wordt er (tenminste) één dienst gehouden.

Ten behoeve van deze diensten is sprake van personele kosten (gastsprekers en artiesten) en materiële kosten (bijvoorbeeld instrumenten, techniek, decor)

 

8. ANBI registratie

Wij staan geregistreerd bij de Belastingdienst als ANBI. Met de link hieronder kunt u het opzoeken. Onze registratie plaats is Scharnegoutum.

https://www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/anbi_zoeken/

Vrije Baptistengemeente de Bron is een vereniging met een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Dit betekent onder meer dat u de mogelijkheid heeft om een schenking aan de Vrije Baptistengemeente de Bron fiscaal af te trekken in uw aangifte inkomstenbelasting. Vanwege onze ANBI-status is de onderstaande informatie openbaar te bekijken op onze website.

- Algemene gegevens
- Samenstelling bestuur
- Doelstelling en visie
- Beleidsplan
- Beloningsbeleid
- Verslag activiteiten

- Voorgenomen besteding met toelichting

- Staat van baten en lasten

Uw financiële bijdrage kunt u belasting aftrekbaar overmaken naar rekeningnummer:

NL 43 RABO 0326 143 351

op naam van Vrije Baptisten Gemeente Sneek 

bottom of page