top of page

 Onze identiteit

Onze missie

De Bron is een gemeente van Christenen, die het goede nieuws van Jezus Christus uitdraagt. 

 

Onze visie

Het goede nieuws van Jezus uitdragen, te beginnen bij onszelf, om dit daarna door te geven aan de buurt.

Onze passie

De liefde van Jezus drijft ons om aan ieder die ons ontmoet Christus te laten zien. 

GELOOF

...dat er één God is; de Vader, Jezus de Zoon en de Heilige Geest.

...dat God de schepper is van hemel en aarde.

...dat de beide delen van de Bijbel (het Oude en het Nieuwe Testament) de door God gegeven woorden zijn. Deze woorden zijn waarheid voor ons geloof en bepalend voor ons leven.

...dat mensen niet uit zichzelf goed zijn zoals God goed is, en daarom niet uit zichzelf bij God kunnen komen. En dat een leven zonder God niet tot zijn doel komt. 

AANVAARD

...dat Jezus Christus de enige bemiddelaar tussen God en mensen is.

...dat Jezus zichzelf opofferde om de weg naar God voor mensen vrij te maken en Zijn offer de enige betrouwbare weg naar de Vader is.

...dat iedereen die dit offer van Jezus persoonlijk aanvaardt bij God gekomen is, en daarmee een nieuw mens is geworden. En dat iedereen die dit afwijst zich daarmee afkeert van God.

 

WEET

...dat iedereen die  dit gelooft de Heilige Geest werkt, die helpt om een leven te leiden zoals God dat bedoeld heeft.

...dat iedereen een keer voor Gods troon zal verschijnen om zich te verantwoorden.

...dat wie dit belijdt de zekerheid heeft van een eeuwig leven met God. 

Onze Visie, Missie en Passie
bottom of page